9. - 15. november 2020
Menu
 
Kalendár sprievodných podujatí
December 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Príhovor prezidenta Zväzu priemyselných výskumných a vývojových organizácií

doc. Ing. Jozef Buday,CSc

Vážené dámy a páni,

Vážení aktéri aktivít v oblasti vedy a techniky,

 

snahou podnikateľského sektoru je využiť aktivity Týždňa vedy a techniky na Slovensku, ako na prezentáciu dosiahnutých výsledkov z výskumnej činnosti pre širokú odbornú verejnosť, tak i na popularizáciu výskumnej činnosti pre budúcu profesionálnu orientáciu mladej generácie. V tomto duchu organizácie priemyselného výskumu pripravili na svojich pracoviskách široké spektrum odborných konferencií, seminárov a tematicky orientovaných otvorených dverí na pôde svojich ústavov.

 

Problematika dostupnosti kvalifikovaných odborníkov pre celé spektrum vedy, výskumu, vývoja a inovácií sa na Slovensku stáva kritickým bodom ďalšieho hospodárskeho rozvoja. Zamestnávatelia v rámci priemyselných zväzov si uvedomujú potrebu všetkých výrobných odvetví a služieb naplniť svoje požiadavky kvalifikovanými odborníkmi. Ukazuje sa, že absolventi technických univerzít s prierezovými vedomosťami z oblasti technických vied a informatiky sa bez problémov uplatňujú v iných hospodárskych odvetviach a sektore služieb. To spôsobuje nedostatok odborníkov v náročných oblastiach výskumu, vývoja,  konštruovania nových výrobkov a moderných technologických celkov a procesov. Pozitívna je teda plná zamestnanosť absolventov technických univerzít s negatívnym javom ich umiestnenia mimo oblastí, pre ktoré boli cieľovo  pripravovaní.

 

V súčasnom období jednotlivé priemyselné zväzy intenzívne analyzujú potreby profesnej štruktúry nových  pracovníkov, ako i dlhodobej prípravy tvorivých pracovníkov v rámci našich podnikateľských subjektov. Zväz priemyselných výskumných a vývojových organizácií v tomto smere charakterizoval nasledovné cieľové požiadavky na budúceho pracovníka výskumu a vývoja – kreatívnosť, kvalita, pružnosť a mobilita. Očakávame, že problematika prípravy a podpory mladých adeptov výskumu a vývoja na Slovensku sa stane jednou z nosných tém tohoročného Týždňa vedy a techniky.

 

Napriek tomu, že sa Slovensku podarilo včas vypracovať strategický dokument pre oblasť výskumu a inovácií /RIS3 SK/, výrazne zaostávame v jeho implementácii do reálnej praxe. Túto skutočnosť by sme v rámci odbornej diskusie nemali v priebehu Týždňa vedy a techniky opomenúť. Podnikateľský sektor pripomína najmä otvorenosť uplatnenia nasledovných podporných nástrojov.

 

Efektívnym systémovým nástrojom podpory výskumu a vývoja boli štátne programy, ktoré dokázali prepojiť výskumný potenciál zo všetkých sektorov vedy a techniky na Slovensku. Očakávame, že štátne programy budú urýchlene sformulované ako objednávka štátu na riešenie výskumu a vývoja pre vybraté oblasti hospodárskeho rozvoja Slovenska. V rámci rozpracovaných prioritných smerov výskumu a vývoja sa na takéto programy dá sformulovať vhodné východisko. Je však potrebné nájsť účinné prepojenie týchto programov na oblasti hospodárskej špecializácie Slovenska tak, ako ich stanovila Stratégie RIS3.

 

Prijatá novela zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov je pre zvyšovanie podielu vlastných zdrojov podnikateľov na financovanie výskumu a vývoja absolútne neúčinná. Z členských organizácií ZPVVO si odpočet zo základu dane uplatnila len jedna. Okrem administratívnej nevyjasnenosti vyhodnocovania predložených požiadaviek na finančných správach, je hlavným dôvodom nízko nastavený 25% podiel nákladov podnikateľov na výskum a vývoj odpočítateľný zo základu dane z príjmu. V prípade, že sa táto hodnota neupraví na úroveň 75 – 100% , minie sa táto, vo svete dlhodobo využívaná forma podpory podnikateľského sektora, na Slovensku účinku. Očakávame, že po prehodnotení súčasného stavu sa výška odpočítateľnej položky navrhne upraviť ešte v tomto roku.

 

Väčšiu ústretovosť od riadiacich orgánov operačných programov očakáva podnikateľský sektor pri nastavení nástrojov ich finančného riadenia. Napriek úsiliu všetkých zamestnávateľských zväzov sa aj pre nové programové obdobie nepodarilo presadiť zálohové financovanie pre výskumné projekty v podnikateľskom sektore. Znovu sme v situácii, že podnikateľské subjekty budú zálohovať verejný rozpočet a úhradu vlastných vynaložených finančných prostriedkov môžu očakávať v rozpätí 6-tich až 12-tich mesiacov po predložení žiadosti o refundáciu. Prijateľné riešenie vidíme v prijatí kombinovanej formy financovania projektov výskumu a vývoja pre podnikateľský sektor. Uplatnením kombinácie zálohového financovania a refundácie by sa umožnilo zálohovo vhodne pokryť mzdové a režijné náklady a refundačnou formou vyfinancovať investičné náklady projektov.

 

Sme presvedčení, že Týždeň vedy a techniky je vhodnou platformou pre otvorené posúdenie vyššie uvedených názorov. Veríme, že k takejto diskusii odbornej a laickej verejnosti dôjde s cieľom nájsť prijateľné východiská.

doc. Ing. Jozef Buday,CSc,

prezident Zväzu priemyselných výskumných a vývojových organizácii

a predseda Výboru RÚZ pre vedu, výskum a inovácie

Tlačiť
Fotogaléria
 
Novinky portálu Veda na dosah
> Čo nájdete v Quarku 12/2020
> Je počet 8 planét v slnečnej sústave definitívny?
> Nezmeškajte webinár o ľudskoprávnom vzdelávaní a nacionalizme
> YouTube, Facebook a Twitter si posvietia na konšpirácie o proticovidovej vakcíne
 
Novinky portálu NCP VAT
> Zapojte sa s Vaším podujatím do Týždňa vedy a techniky 2019
> Výtvarná a fotografická súťaž pre mladých
> Júnová Veda v CENTRE
> Júnová Vedecká cukráreň bude o strese
 
Novinky portálu CIP VVI
> Autonómne drony Skydio
> Veda v CENTRE: Vianoce rovná sa vrece darčekov?
> Prvý medzinárodný online veľtrh cvičných firiem 2020
> Vedecké brlohy pokračujú predvianočnými dobrodružstvami