9. - 15. november 2020
Menu
 
Kalendár sprievodných podujatí
December 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Príhovor predsedu predsedníctva Agentúry na podporu výskumu a vývoja

Jozef MasarikV tradičnom jesennom termíne sa stretávame na ďalšom ročníku veľmi zaujímavého a úspešného podujatia, Týždeň vedy a techniky, v rámci ktorého prezentujeme širokej verejnosti vedu a techniku v jej pozitívnom svetle. Z pohľadu na jeho program vidieť, že slovenskí vedci, výskumníci a vývojári sa majú čím pochváliť. Mňa teší, že mnohí z nich dosiahli vynikajúce výsledky aj vďaka podpore Agentúry na podporu výskumu a vývoja, v predsedníctve ktorej mám tu česť slúžiť našej vedeckej komunite.

Veda a technika sú v súčasnosti hybnými silami spoločenského pokroku a globálnych zmien. Takisto prispievajú k zvyšovaniu kvality života každého z nás. Vo vyspelých spoločnostiach sa preto vede a technike venuje mimoriadna pozornosť, ktorej cieľom je vytvoriť funkčný a trvalo udržateľný systém podpory výskumu a vývoja ako aj prenosu najnovších poznatkov do každodennej praxe.

Problémom slovenskej vedy, výskumu a vývoja je nie len obmedzený objem finančných prostriedkov, ale aj spôsob ich distribúcie a efektívnosť ich využitia. Práve v oblasti finančnej podpory vedy a výskumu majú nezastupiteľné miesto grantové agentúry. Najvýznamnejšie postavenie medzi agentúrami distribuujúcimi slovenské zdroje má Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV).   

V minulom roku sa aktivity grantových agentúr sústredili na zápas o zmenu systému financovania výskumu, vývoja a inovácii na Slovensku. V rámci týchto snáh Agentúra stála pred existenčnou otázkou, ktorou bolo jej zrušenie, transformovanie či začlenenie do novovznikajúcich štruktúr. Podarilo sa nám vyargumentovať opodstatnenosť existencie APVV a tak prežila v nezmenenej podobe. Navyše po relatívne dlhom období stagnácie aktivít Agentúry, keď si z finančných dôvodov nemohla v plnom rozsahu plniť svoje poslanie definované jej štatútom a zákonom č. 172/2005 Z. z., nastala v roku 2015 zmena vo financovaní k lepšiemu. Napriek pozitívnemu konštatovaniu o náraste financovania Agentúry treba jednoznačne konštatovať, že financie na jej fungovanie, ale hlavne podporu výskumu a vývoja sú blízko k hranici zmysluplného minima. V záujme zlepšenia podpory výskumu a vývoja na Slovensku sme vyvinuli úsilie na prípravu a schválenie programov Agentúry, ktoré sú popri všeobecných výzvach druhým hlavným pilierom jej aktivít.

V nasledujúcom období bude pre Agentúru dôležité ako bude začlenená do systému štátnej podpory výskumu a vývoja aj vzhľadom na čerpanie štrukturálnych fondov a víziu v oblasti výskumu, vývoja a inovácií formulovanú v stratégii RIS3. Kritické však nebudú vízie, ale ich uplatňovanie v praxi, lebo len reálna a dlhodobá zmena môže zvrátiť nelichotivé postavenie slovenskej vedy v európskom a medzinárodnom kontexte. Nuž a v tejto oblasti je postavenie silnej národnej Agentúry nezastupiteľné. Strednodobá perspektíva Agentúry na podporu výskumu a vývoja je v jej rozšírenej schopnosti podporovať projekty z domácich zdrojov navýšením rozpočtu pre všeobecné výzvy a špecifické programy agentúry. Novým a mimoriadne dôležitým aspektom je podpora medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce a využívanie kohéznych nástrojov Európskej únie pre rozvoj vedy a techniky.

Základnou požiadavkou pre všetky podporné schémy Agentúry musí byť podpora excelentného výskumu a vývoja. Týždeň vedy a techniky je príležitosťou ukázať, že na Slovensku máme excelentný výskum a že veda sa nerobí len v zahraničí, ale aj naši vedci a technici prispievajú k svetovému poznaniu a technickému pokroku. Vzhľadom na skutočnosť, že štrukturálne fondy týmto programovým obdobím skončia, je potrebné postaviť Agentúru na kvalitatívne vyššiu úroveň a otvoriť priestor, aby sa Agentúra z malého hráča vo vedecko-technickej aréne postupne rozvinula na pilier slovenskej vedy, ktorý bude rovnocenným partnerom pre partnerské agentúry v krajinách EÚ a vo svete.

Jozef Masarik

Predseda predsedníctva APVV

Tlačiť
Fotogaléria
 
Novinky portálu Veda na dosah
> Čo nájdete v Quarku 12/2020
> Je počet 8 planét v slnečnej sústave definitívny?
> Nezmeškajte webinár o ľudskoprávnom vzdelávaní a nacionalizme
> YouTube, Facebook a Twitter si posvietia na konšpirácie o proticovidovej vakcíne
 
Novinky portálu NCP VAT
> Zapojte sa s Vaším podujatím do Týždňa vedy a techniky 2019
> Výtvarná a fotografická súťaž pre mladých
> Júnová Veda v CENTRE
> Júnová Vedecká cukráreň bude o strese
 
Novinky portálu CIP VVI
> Autonómne drony Skydio
> Veda v CENTRE: Vianoce rovná sa vrece darčekov?
> Prvý medzinárodný online veľtrh cvičných firiem 2020
> Vedecké brlohy pokračujú predvianočnými dobrodružstvami