Menu
 
Kalendár sprievodných podujatí
September 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Ceny udelené v roku 2013

Cena ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  bola v roku 2013 odovzdaná týmto osobnostiam:

V Kategórii: Osobnosť vedy a techniky

prof. Ing. Ľudovít Kupča, CSc., VÚJE, a.s., Trnava 

– za významný prínos pri riešení teoretických problémov monitorovania stavu konštrukčných materiálov bezpečnostne významných komponentov jadrových elektrární typu VVER a ich úspešné aplikačné využitie v praxi
 
prof. Ing. Štefan Medvecký, PhD., Ústav konkurencieschopnosti a inovácií, Žilinská univerzita v Žiline

– za vynikajúce výsledky vo výskume, vývoji a optimalizácii technických  systémov, mobilných zariadení, výskum v oblasti Rapid Prototyping a bioniky

prof. Ing. Jozef Štulrajter, CSc., katedra Informatiky Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši

– za vynikajúce výsledky v oblasti vedy a implementáciu výsledkov vedecko- výskumnej činnosti do praxe a do vysokoškolského vzdelávania

Mgr. Miroslav Chovanec, PhD., Ústav experimentálnej onkológie SAV

– za výskum mechanizmov opravy klinických relevantných poškodení DNA 

prof. PhDr. Peter Liba, DrSc., Slovenská národná knižnica

– za vybudovanie Bibliografického ústavu a rozvoj vedeckého výskumu v oblasti slovenskej národnej bibliografie, edičnej činnosti a literárno vedeckého výskumu

V Kategórii: Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov

Ing. Martin Weis, PhD., Slovenská technická univerzita v Bratislave, Ústav elektroniky a fotoniky

za mimoriadny prínos k rozvoju vedy a výskumu a za významný príspevok k budovaniu vedeckej školy v oblasti organickej elektroniky na ÚEF FEI STU
        
Ing. Kristína Kukurová, PhD., Výskumný ústav potravinársky

 za vedecký prínos v oblasti výskumu eliminácie obsahu akrylamidu v potravinách

RNDr. Zuzana Pribulová, PhD., Centrum fyziky nízkych teplôt  Ústavu  experimentálnej fyziky SAV

za významný prínos k poznaniu mechanizmu párovania nových typov supravodičov

Ing. Vladimír Kováč, VIPO, a.s.

 za tvorivý prínos pri vývoji optimalizačného softvéru riadenia strojnotechnologických systémov pre navíjanie hexagonálnych  pätkových lán automobilových plášťov

V kategórii: Vedecko-technický tím roka

Kolektív projektu prúdového zdroja pre napájanie magnetov synchrotrónu EVPÚ, a.s.

za úspešné vyriešenie a vývoj špeciálneho rekuperačného zdroja elektrického prúdu s vysokou stabilitou a presnosťou regulácie v statickom aj dynamickom režime, určeného pre napájanie supravodivých vinutí magnetických obvodov synchrotrónových urýchľovačov častíc

Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany, Výskumno-šľachtiteľská stanica Vígľaš-Pstruša

za prínos v oblasti tvorby nových odrôd obilnín na Slovensku s vysokou  pridanou hodnotou, kvalitou a úrodovým potenciálom

Tím prof. Petra Mocza, pôsobiaci na Geofyzikálnom ústave SAV a FMFI UK

za významný prínos v oblasti numerického modelovania šírenia seizmických vĺn a seizmického pohybu v štrukturálne zložitých prostrediach

Vedecko-technický tím spoločného pracoviska Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV v Bratislave, Materiálovo-technologickej fakulty STU so sídlom v Trnave na výskum a vývoj pokročilých kovových materiálov a kompozitov (MATTABA), Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV, Materiálovo technologická fakulta STU so sídlom v Trnave

 za efektívny a konkurencieschopný výskum a vývoj progresívnych kovových materiálov a kompozítov

V kategórii:  Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky

Dr. h. c. prof. Ing. Karol Flórián, DrSc., Technická univerzita v Košiciach

– za významný prínos k rozvoju analytickej spektrochémie v rámci košickej spektrokopickej školy, vedecko-organizátorskú činnosť a dlhodobé budovanie medzinárodnej spolupráce

Ing. Mária Fišerová, PhD., Výskumný ústav papiera a celulózy a.s.

 za dlhodobé výskumné a aplikačné aktivity pri zvyšovaní technologickej a ekologickej úrovne výroby buničiny a papiera s dôrazom na kvalitu a vyššie využívanie drevnej suroviny, znižovanie spotreby chemikálií a vody

prof. MVDr. Pavol Dubinský, DrSc., Parazitologický ústav SAV

– za originálne vedecké poznatky významne obohacujúce domácu a svetovú parazitológiu, významnú pedagogickú, riadiacu, organizátorskú a popularizačnú prácu vyše polstoročného pôsobenia v SAV

Dr. h. c. prof. Ing. Štefan Kassay, DrSc., I.D.C Holding, a.s.

 za celoživotnú prácu v oblasti priemyselného inžinierstva, riadiacu, publikačnú  a pedagogickú aktivitu, praktické aplikácie a šírenie najnovších vedecko- technických poznatkov
   
prof. Ing. Peter Magvaši, CSc., Žilinská univerzita v Žiline Strojnícka fakulta  za celoživotné zásluhy o rozvoj výskumu, vývoja a technických riešení v priemysle SR

prof. RNDr. Koloman Ivanička, DrSc., Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave 

 za vyše päťdesiatročnú aktívnu vedecko- pedagogickú činnosť v oblasti ekonomickej geografie, priestorovej orientácie a regionálneho rozvoja, synergetiky a systémovej analýzy a za komplexný pohľad prepojenia priestorovej vedy s teóriou a praxou ekonómie, pri stálej aktívnej práci

Tlačiť
Fotogaléria
 
Novinky portálu Veda na dosah
> Prioritami sú zdravá spoločnosť aj krajina – zo správy o stave Únie 2020
> PODCAST SAV: Návrat mozgov je pre Slovensko kľúčový
> Nezmeškajte online prednášku virologičky Tatiany Betákovej o očkovaní
> Štefánikove myšlienky ožijú vo virtuálnej realite
 
Novinky portálu NCP VAT
> Zapojte sa s Vaším podujatím do Týždňa vedy a techniky 2019
> Výtvarná a fotografická súťaž pre mladých
> Júnová Veda v CENTRE
> Júnová Vedecká cukráreň bude o strese
 
Novinky portálu CIP VVI
> Online SAVinci: Načo nám je očkovanie
> Staňte sa hviezdou TVT 2020!
> Nový rámcový program EÚ na podporu výskumu a inovácií v rokoch 2021 – 2027 – Horizon Europe