7. - 13. november 2022
Menu
 
Kalendár sprievodných podujatí
Máj 2022
Po Ut St Št Pi So Ne
            1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Ceny udelené v roku 2012

Vo štvrtok 8. novembra 2012 boli v rámci slávnostného galavečera ocenené osobnosti vedy a techniky Cenou ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR za rok 2012. Ocenené boli tieto osobnosti: 

 v kategórii Osobnosť vedy a techniky

   Ing. Jaromír Jezný, PhD.,

  generálny riaditeľ ZTS VVU, a. s., Košice

  za originálne výskumné riešenie a úspešný  vývoj a aplikácie servisných robotov pre prostredie s ionizujúcim žiarením,

   prof. Ing. Ivan Chodák, DrSc.,

  vedúci vedecký pracovník, Ústav polymérov, Slovenská akadémia vied

  za významný prínos v základnom výskume modifikácie plastov s výrazným prepojením na aplikácie v praxi a vysokoškolskú výuku,

   prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc.,

  katedra matematiky a deskriptívnej geometrie, Stavebná Fakulta, Slovenská technická univerzita v Bratislave

  za úspešné riešenie európskych projektov, ktorých výsledkom sú svetovo unikátne postupy na počítačovú analýzu časovo-priestorových 4D obrazov v biológii a medicíne, spoluprácu s praxou pri tvorbe medicínskeho softvéru a výchovu študentov a doktorandov v oblasti matematicko-počítačového modelovania,

   RNDr. Ivan Tkáč, PhD.,

  Výskumné centrum magnetickej rezonancie na Univerzite v Minnesote v USA

  za vývoj metód in vivo NMR spektroskopie pri veľmi vysokých magnetických poliach a ich využitie pri štúdiu neurochemických procesov v mozgu,

   doc. Ing. Fedor Gömöry, DrSc.,

  Elektrotechnický ústav, Slovenská akadémia vied

  za vynikajúce výsledky v oblasti experimentálneho výskumu vlastností supravodivých vodičov v striedavých magnetických poliach a aplikácie supravodičov v silnoprúdovej elektrotechnike,

   prof. MUDr. Štefan Galbavý, DrSc.

  Ústav patológie, Onkologický ústav svätej Alžbety

  za experimentálne práce v oblasti výskumu prebiotik, ktoré ukázali cestu k prevencii dvoch najzávažnejších chorôb a to aterosklerózy a zhubných nádorov, s realizačnými výstupmi do praxe s medzinárodným ohlasom,

   prof. Ing. Jaroslav Antal, DrSc.

  Katedra biometeorológie a hydrológie, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

  za vynikajúce celoživotné výsledky v oblasti výskumu a praktickej realizácie integrovanej ochrany pôdy a vody v poľnohospodársky využívanej krajine

   MVDr. Ján Rosocha, CSc.

  Združená tkanivová banka univerzitnej nemocnice L. Pasteura a Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

  svojím výskumom poukázal na doposiaľ nepredstaviteľné možnosti aplikácie bunkovej liečby pri mnohých spoločensky závažných ochoreniach a vybudoval najmodernejšie pracovisko pre prípravu tkanivových a bunkových transplantátov na Slovensku

   v kategórii Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov

   Ing. Martin Kasenčák, PhD., IWE,

   vedúci laboratória metalografie, mechanických skúšok a NDT

   za optimalizáciu materiálových charakteristík zvarových spojov ocelí typu HARDOX, WELDOX a ARMOX pre potreby priemyselných aplikácií,

   RNDr. Martin Fabián, PhD.,

   samostatný vedecký pracovník IIa, Ústav geotechniky, Slovenská akadémia vied

   za rozvoj mechanochémie v oblasti syntézy metastabilných nanokryštalických oxidov,

   MUDr. Pavol Joppa, PhD.,

   vysokoškolský učiteľ – odborný asistent, Klinika pneumológie a ftizeológie Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Univerzitnej nemocnice L. Pasteura

   za publikované výsledky a významný podiel na riešení projektov výskumu v oblasti systémových prejavov chronickej obštrukčnej choroby pľúc,

   RNDr. Zuzana Horvátová, PhD.

   vedecko-výskumný pracovník, Výskumný ústav vodného hospodárstva

   za dosiahnuté výsledky v oblasti hodnotenia pesticídov a ich dopadov na životné prostredie, v rámci národnej úrovne aj pre účely európskeho registračného procesu,

   Ing. Mária Bihuňová, PhD.

   Katedra záhradnej a krajinnej architektúry, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

   za rozvoj vedy v odbore Krajinná a záhradná architektúra, za dosiahnuté výsledky vo výskume a ich prezentáciu na medzinárodnej úrovni.

   v kategórii Vedecko-technický tím roka

    tím prof. Petra Samuelyho pôsobiaci v Centre fyziky veľmi nízkych teplôt, v zložení 

    prof. RNDr. Peter Samuely, DrSc., RNDr. Jozef Kačmarčík, PhD., RNDr. Zuzana Pribulová, PhD., RNDr. Pavol Szabó, CSc.

    Ústav experimentálnej fyziky, Slovenská akadémia vied

    za významný prínos v oblasti výskumu vysokotepelnej supravodivosti pomocou experimentálneho potvrdenia a objasnenia mechanizmu dvojmedzerovej supravodivosti,

    kolektív úseku výskumu a vývoja – Sekcia Obnoviteľných zdrojov energie, EVPÚ, a. s., Nová Dubnica

    za ukončený výskum komplexnej jednotky materiálového a energetického zhodnotenia komunálneho odpadu a jej úspešné experimentálne overenie v praxi,

     kolektív Katedry elektroniky a multimediálnych telekomunikácií, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita v Košiciach a Oddelenie analýzy a syntézy reči, Ústav informatiky, Slovenská akadémia vied

    za výskum rečových technológií pre slovenčinu a vývoj unikátneho systému na automatický prepis diktátu so širokým praktickým nasadením v súdnictve SR,

    Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra

    za vybudovanie Centier excelentnosti výskumu živočíšnych genetických zdrojov, kvality a bezpečnosti nutričných zdrojov a vytváranie partnerstva
    s medzinárodnými akademickými a výskumnými inštitúciami,

    Ústav lekárskej fyziky, biofyziky, informatiky a telemedicíny

    za organizáciu sprievodných podujatí v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku pre žiakov základných a stredných škôl v Bratislave,

    Divadelný ústav

    za vedecko-výskumný projekt kolektívu slovenských teatrológov pod vedením prof. PhDr. Vladimíra Štefka, CSc. a publikáciu Dejiny slovenskej drámy 20. storočia.

    v kategórii Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky

     Ing. Jozef Šesták, CSc.

     konateľ a riaditeľ spoločnosti VÚTCH-CHEMITEX, s. r. o.

     za dlhodobé aktivity v oblasti výskumu a aplikácie vlákien v technických a odevných textíliách s využitím progresívnych technológií textilného zušľachťovania vrátane nanotechnológií a vytvorenie národného systému hodnotenia bezpečnosti textílií a odevov v rámci textilnej humánnej ekológie,

     PhDr. Valerián Bystrický, DrSc.,

     vedúci vedecký pracovník, Historický ústav, Slovenská akadémia vied popredný slovenský historik a všestranný organizátor vedeckého života v oblasti spoločenských a humanitných vied, uznávaný vedeckými kruhmi doma a v zahraničí, autor početných monografických prác,

     prof. Ing. Ivan Plander, DrSc.,

     odborník v oblasti kybernetika a informatika, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka za celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky,

     prof. Ing. Pavel Fellner, DrSc.,

     Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita v Bratislave

     za vedecký a výskumný prínos do priemyselnej výroby hliníka ako významného člena celosvetovo uznávanej bratislavskej taveninovej školy,

     doc. Ing. Jozef Konôpka, CSc.

     vedúci vedecký pracovník, dôchodca

     za vynikajúce výsledky v lesníckej vede a výskume, a ich úspešná realizácia v  bývalom Československu, na Slovensku a v zahraničí,

     prof. RNDr. Ondrej Šedivý, CSc.

     Katedra matematiky, Fakulta prírodných vied, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

     za vynikajúce výsledky v oblasti teórie vyučovania matematiky, výchovy mladých vedeckých pracovníkov a tvorby učebníc pre základné, stredné a vysoké školy,

     prof. RNDr. Ladislav Kováč, DrSc.

     Katedra biochémie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

     za prelomové výsledky v oblasti bunkovej bioenergetiky, založenie unikátnej vedeckej školy biochémie a formulovanie princípov kognitívnej biológie.

      

     Ostatné ocenenia udelené v rámci Slávnostného galavečera v r roku 2012

     Tlačiť
     Fotogaléria
      
     Novinky portálu Veda na dosah
     > Kvíz: Ako dobre poznáte naše Slnko?
     > Mnohé predmety prvýkrát opustili Slovensko. Do USA priniesli výstavu Poklady Slovenska
     > Začína sa druhý ročník hry LingvaKvíz
     > PODCAST: Ako sa vyvíja zamestnanosť na pozadí demografických a štrukturálnych zmien?
      
     Novinky portálu CIP VVI
     > Veda v CENTRE: Anamnéza, diagnóza a liečba architektonických pamiatok – na YouTube
     > Záverečné výzvy pre podnikateľov ku kreatívnym voucherom na dizajn
     > Letná škola mladých vedcov 2022 – registrácia otvorená!